Ik heb een arbeidsbeperking

Als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen, kunt een Indicatie banenafspraak krijgen. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak.
Dit is een afspraak tussen de overheid en werkgevers. Zij hebben afgesproken dat werkgevers voor extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.

Voor een baan uit de banenafspraak neemt u contact op met Orionis Walcheren.

Als u een Indicatie banenafspraak krijgt, dan neemt UWV u op het doelgroepenregister.

Doelgroepenregister

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak.
UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers voor de afgesproken extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap.
Werkgevers kunnen met uw burgerservicenummer zien of u in het doelgroepregister staat. En of u dus meetelt voor de banenafspraak.

Via Mijn UWV kunt u zelf controleren of u in het doelgroepregister staat.

Vragen over het doelgroepenregister kunt u stellen bij uw contactpersoon of via ons Klant Contact Centrum.

Jobcoach

De Jobcoach zorgt dat een medewerker met een arbeidsbeperking optimaal kan werken.
Bij Orionis Walcheren krijgen medewerkers die gedetacheerd zijn een Jobcoach.
Deze is aanspreekpunt voor de medewerker en voor de werkgever.

VSO-PRO

Wij vinden het belangrijk dat jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs een zo goed mogelijke toekomst tegemoet gaan. Hierbij ondersteunen wij hen richting werk, zorg of een vervolgopleiding.

We doen dat voor:

  • Jongeren van 15 jaar en ouder op het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Jongeren die (dreigen) uit te vallen op niveau 1 van het MBO.
  • Jongeren die niet worden toegelaten tot een opleiding op MBO niveau 1.

Jongeren van 15 jaar en ouder op het voortgezet speciaal onderwijs (be)spreken wij minimaal 2 keer per jaar. Onze medewerkers denken met hen mee over passende stageplekken en mogelijke door- en uitstroomrichtingen. Ook helpen we met bemiddeling naar stage en/of betaald werk. Jongeren die te maken hebben met (meerdere) problemen ondersteunen we bij het aanvragen van de juiste zorg.

Wij werken hiervoor nauw samen met onder andere:

Voor vragen over onze dienstverlening aan jongeren op het speciaal voortgezet onderwijs neemt u contact op met onze medewerkers.

Studietoeslag

De Studietoeslag is voor studenten die door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen.
Het is een extra steuntje in de rug om hen te stimuleren een studie te volgen. Het afronden van een studie vergroot namelijk de kans op werk.

Meer informatie leest u op de pagina Extra bij laag inkomen/studietoeslag