Een bezwaarschrift indienen

Soms neemt Orionis Walcheren een beslissing waar u het niet mee eens bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over uw uitkering of over bijzondere bijstand.

U kunt dan laten weten dat u het niet eens bent met die beslissing. Dat heet een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de beslissing opsturen.

Wat in uw bezwaarschrift moet staan

In een bezwaarschrift moeten een aantal dingen staan:

  • uw naam en uw adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • met welke beslissing u het niet mee eens bent;
  • waarom u het niet eens bent met die beslissing.

Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen?

Een bezwaarschrift indienen kan op verschillende manieren:

  • online (hiervoor heeft u een DigiD nodig);
  • met een brief.

Vergeet niet om uw handtekening onder de brief te zetten. De brief kunt u sturen naar:

Orionis Walcheren
t.a.v. Het Dagelijks Bestuur
Antwoordnummer 134
4380 VB Vlissingen

Op de enveloppe hoeft u geen postzegel te plakken.

Behandeling van uw bezwaarschrift

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, gaan we het besluit onderzoeken. We verzamelen alle informatie en controleren of de procedures goed gevolgd zijn.

Hoorzitting

Wij sturen u een uitnodiging voor een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie. De leden werken niet bij Orionis Walcheren.

Misschien heeft u nog aanvullingen. Of u heeft nog informatie die wij nog niet weten. Dit kan belangrijk zijn voor de uitslag van de bezwaarprocedure.

Als de commissie genoeg informatie heeft, geeft ze advies aan het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren. Het Dagelijks Bestuur beslist uiteindelijk over uw bezwaarschrift. Dit kan een ander advies zijn dan het advies van de commissie. 

Wij sturen u daarna een brief met de uitslag. 

Niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van Orionis Walcheren. In de brief die wij sturen staat hoe en wanneer u dat moet doen. In beroep gaan is niet gratis.

Kunt u de beslissing over uw bezwaar niet afwachten? Bijvoorbeeld omdat er spoed is. Dan kunt een 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Jaarverslag Juridische Zaken (JZ)

In 2022 zijn 253 bezwaren ingediend.  De commissie heeft er 55 behandeld.

Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag Bezwaarschriften 2022. Jaarverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen bij ons Klant Contact Centrum.

Samenstelling commissie bezwaarschriften Orionis Walcheren per 1 mei 2022

De Bezwaarschriftencommissie is objectief. De leden hebben verschillende achtergronden en kwaliteiten en we streven o.a. naar een goede man/vrouw verdeling.
De leden van de commissie worden voor een termijn van vier jaar benoemd, deze mag maximaal twee keer verlengd worden.

Voorzitter:
mr. Margreet Spierdijk

Leden:
mr. Hans van Stel
mr. John Packbier

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.