Omhoog
Aanmelden
Kinderopvang
KINDEROPVANGTOESLAG
 

 Kinderopvangtoeslag

 
Volgt u een traject via Orionis Walcheren en heeft u hierdoor kinderopvang nodig? Orionis Walcheren geeft dan aan de Belastingdienst een ‘verklaring doelgroepouder’ af. Deze verklaring dient voor de Belastingdienst als bewijsstuk voor het vaststellen van het recht op de kinderopvangtoeslag.
Vragen hierover kunt u stellen bij uw trajectbegeleider.
Heeft u geen vaste contactpersoon? Dan kunt u uw vragen stellen via het contactformulier of bij het Klant Contact Centrum, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.
 

 Kinderopvang op sociaal medische gronden

 


Als u, of uw kind, sociale of medische problemen heeft, kunt u soms een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang.

In de gemeenten Vlissingen en Veere gaat dat via de bijzondere bijstand.
De gemeente Middelburg heeft hier een aparte regeling voor, de regeling SMI.


Hoe moet u dit aanvragen?

U vraagt bij het kindercentrum, gastouderbureau of kinderopvangorganisatie een offerte op voor het aantal uren opvang wat u nodig gaat hebben.
 
U controleert deze offerte. Als deze klopt stuurt u deze, met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie hieronder) naar ons op.
Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bewijsstukken wij nodig hebben.
 
 
Aan de hand van deze gegevens beoordelen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Om dit te kunnen vaststellen, kan advies gevraagd worden aan een (onafhankelijke) instantie.
 
Meer informatie over (de vergoeding van) kinderopvang leest u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de website van de Belastingdienst.
 
Ontvangt u, op sociale of medische gronden, al een vergoeding voor kinderopvang en zijn er wijzigingen die u door moet geven?
Het wijzigingsformulier kunt u vinden bij Over Orionis/Publicaties/Brochures. U kunt ook op deze link klikken.
 
 
 

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.

 

 Informatie over de Wet Kinderopvang bij sociaal/medische indicatie

 
De Wet kinderopvang stelt de ouder centraal en dat betekent voor u het volgende:
 
•         U sluit zelf een contract met de kinderopvangorganisatie. Dat betekent dat in het contract in ieder geval de volgende gege­vens zijn opgenomen:
  • soort kinderopvang
  • prijs per uur
  • naam, geboortedatum en adres van het kind
  • per kind het aantal uren kinderopvang per jaar
  • de duur van de overeenkomst
              U bent (eind)verantwoordelijk voor het betalen van de rekening.
 
Alleen formele opvang
De kinderopvang moet in een geregistreerd kindercentrum zijn. Gaat uw kind naar een gastouder? Ook daarvoor geldt dat het een geregistreerd gastouderbureau -zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 1.45) - moet zijn.
 
Kinderopvang door buren, familie of vrienden, peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen niet onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Gemeentelijke tegemoetkoming: hoogte gezinsinkomen
Orionis Walcheren betaalt de volledige kosten van kinderopvang als sprake is van een sociaal/medische indicatie. Het totale netto gezinsinkomen per maand moet dan minder zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Dit bedrag staat op de normenkaart. Deze normenkaart staat op onze website bij Geldzaken/Over de uitkering.
 
Is uw totale netto gezinsinkomen per maand meer dan 130% van de bijstandsnorm? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit is 6% van de kosten van de kinderopvang.
 
Gemeentelijke tegemoetkoming: hoogte maximum bedrag
Voor het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming houden we rekening met de maximum bedragen per uur voor de kosten van kinderopvang.
 
Opvanginstelling
Soort opvang
Maximum uurtarief
Kindercentrum
Dagopvang
€ 7,45
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
€ 6,95
Gastouderopvang
Dagopvang
€ 5,91
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
€ 5,91
 
(deze bedragen gelden t/m december 2017)