Omhoog
Aanmelden
Missie en dienstverlening
EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENEN
 

 Een bezwaarschrift indienen

 

Bent u het niet eens met een beslissing van Orionis Walcheren? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
 
U kunt alleen tegen een officiële beslissing in bezwaar gaan. Een officiële beslissing staat altijd in een brief. Daarin staat ook óf u bezwaar kunt maken.
 
U kunt twee manieren een bezwaarschrift indienen:
•    
online via het digitaal loket. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.
•    U kunt ook zelf een brief schrijven.
Let op:
Om veiligheidsredenen wordt u na 15 minuten uitgelogd als u nergens op klikt. Hiervan krijgt u eerst een waarschuwing.
 
Wij raden u aan om na het invullen van iedere pagina, het formulier tussentijds op te slaan. Dit kan via de knop Opslaan rechts boven aan de pagina. Zo blijven uw ingevulde gegevens bewaard, ook als u na 15 minuten automatisch wordt uitgelogd.
 
 
Voorwaarden
Als u uw bezwaar wilt indienen, dan moet u een aantal zaken vermelden. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval:
• uw naam en adres
• de datum waarop het bezwaarschrift geschreven is
• tegen welk besluit u bezwaar maakt
• waarom u het niet eens bent met het besluit
• uw handtekening (als u een brief stuurt)
 
U stuurt het bezwaarschrift naar:
Orionis Walcheren
t.a.v. Het Dagelijks Bestuur
Antwoordnummer 134
4380 VB Vlissingen (een postzegel plakken is niet nodig)

 

 Bezwaartermijn

 

In de brief waar onze beslissing in staat, leest u hoe snel u een bezwaarschrift in moet dienen. Dit is binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing.
Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen.
 
Let op: zolang u geen uitslag op uw bezwaar heeft, blijft onze beslissing geldig. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, dan moet u dit op tijd doen. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u uw geld terug.
 
 
 

 Behandeling bezwaarschrift

 

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van Orionis Walcheren dan de medewerker die de beslissing heeft genomen.
 
Deze medewerker verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de bezwaarprocedure en bekijkt uw dossier. Hij kijkt dan naar de reden van uw bezwaar. En hij kijkt of de beslissing is genomen op basis van de juiste informatie. Hij gaat ook na of de procedures goed zijn gevolgd. Hierna volgen verschillende stappen.
 
Hoorzitting
Wij sturen u een uitnodiging voor een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie waarvan de leden niet werkzaam zijn bij Orionis Walcheren.
 
U krijgt dan de kans om extra informatie te geven. Misschien heeft u nog aanvullingen op uw bezwaarschrift. Of u heeft nog informatie die nog niet bekend is bij ons. Dit kan belangrijk zijn voor de uitslag van de bezwaarprocedure.
 
U kunt deskundigen of getuigen meenemen naar het gesprek. Maar het mag ook een familielid, kennis of partner zijn. U kunt ook iemand anders in uw plaats laten gaan. U moet andere personen altijd machtigen om namens u het woord te mogen voeren. Komt er een advocaat in uw plaats? Dan is een machtiging niet nodig.

Bij de hoorzitting is ook een medewerker van Orionis Walcheren aanwezig.  Dit is een andere medewerker dan de medewerker die de beslissing heeft genomen waartegen u bezwaar maakt.
 
Als u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting, kunt u om uitstel vragen. Als wij geen bericht van u hebben ontvangen, behandelen wij wel uw bezwaarschrift.
 
De commissie geeft een advies aan het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren. Dit doen ze op basis van uw bezwaarschrift en de informatie van de hoorzitting.
Het Dagelijks Bestuur beslist uiteindelijk op uw bezwaarschrift waarbij het mag afwijken van het advies van de commissie.
 
De uitslag hiervan sturen wij u per brief toe. Als bijlage sturen we het advies van de commissie mee.
 
Als bij de voorbereiding van uw bezwaarschrift blijkt dat er door ons een fout is gemaakt, gaat de hoorzitting niet door. In dat geval wordt een nieuw besluit genomen.

 

 

 Een voorlopige voorziening

 


Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank. U vraagt dan aan de rechter om een oordeel te geven over de beslissing van Orionis Walcheren. In de beschikking staat aangegeven hoe en wanneer u dat moet doen. In beroep gaan is niet gratis.

Als u de beslissing op uw bezwaar niet kunt afwachten, bijvoorbeeld bij spoedzaken, kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Meer informatie hierover vindt u op
www.rechtspraak.nl.

 

 

 

 Jaarverslagen Bezwarencommissie

 
  
  
Jaarverslag  2015 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2011 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2012 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2013 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2016 Bezwarencommissie.pdf
  
Jaarverslag 2017 Bezwarencommissie.pdf
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.