Omhoog
Aanmelden
Schuldhulpverlening
BESCHERMINGSBEWIND
 

 Wat is beschermingsbewind?

 

Kunt u uw eigen financiën niet (meer) regelen? Dan is Orionis Beschermingsbewind misschien iets voor u.


Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel die is bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of voor een langere periode hun eigen financiën niet of niet goed meer regelen.

In dat geval wordt aan de kantonrechter verzocht een onderbewindstelling uit te spreken. Daarbij wordt niet de persoon zelf onder bewind gesteld, maar zijn/haar goederen, zoals bijvoorbeeld een huis, loon, vermogen, of een uitkering. De persoon in kwestie mag niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind worden gesteld. Deze worden door een bewindvoerder beschermd.

Orionis Beschermingsbewind kan u helpen bij de aanvraag voor beschermingsbewind bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het geval, dan kan Orionis uw bewindvoerder worden.

 

 Wat houdt het in?

 

Wanneer de kantonrechter uw verzoek tot onderbewindstelling goedkeurt en Orionis als bewindvoerder aanwijst, regelt Orionis Walcheren vanaf dat moment uw financiën. Wij houden uw administratie bij en beheren uw inkomen en vermogen. U kunt niet meer zelfstandig beslissen wat u met uw bezittingen doet. U mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.


Bij aanvang van het bewind openen wij voor u een aparte beheer- en leefgeldrekening. De beheerrekening wordt gebruikt voor al uw inkomsten en uitgaven en wordt beheerd door de bewindvoerder. Er wordt gekeken hoeveel geld u maandelijks nodig is voor de betaling van uw vaste lasten, reserveringen en levensonderhoud. Verder ontvangt u wekelijks of maandelijks weekgeld voor levensonderhoud op uw leefgeldrekening.  U ontvangt hiervoor een bankpas.

Als u schulden heeft, gaat de bewindvoerder hier ook mee aan de slag. Er wordt bekeken of uw schulden met een betalingsregeling kunnen worden afgelost of dat er een aanvraag voor een minnelijke schuldenregeling moet worden gedaan bij de Schulddienstverlening van Orionis Walcheren.
Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, kan een verzoek tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden ingediend bij het kantongerecht. Dit staat los van het beschermingsbewind.

Overige zaken die de bewindvoerder voor u doet:
•    het aanvragen van toeslagen, uitkeringen en eventuele kwijtscheldingen van lokale belastingen
•    het verzorgen van de belastingaangifte
•    het indienen van de AWBZ
•    het afsluiten van verzekeringen
•    de contacten met diverse instellingen
•    de doorbetaling van de vaste lasten
•    de behandeling/doorzending van de post

 

 Voor wie?

 

Een verzoek tot beschermingsbewind kan aangevraagd worden voor meerderjarigen die klant zijn van Orionis én
•    door psychische of lichamelijke beperking niet in staat zijn om de eigen financiën te regelen óf
•    problematische schulden (schulden die niet oplosbaar zijn binnen 36 maanden) hebben óf
•    waarbij sprake is van verkwisting.

Voor personen die bijna 18 jaar zijn kan - een half jaar voor het bereiken van deze leeftijd - samen met een wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of voogd), beschermingsbewind aangevraagd worden.


 

 Duur

 

De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin u niet in staat bent om de financiële zaken goed te regelen. Dit kan dus voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Er zijn drie manieren om de bewind voering te beëindigen:
•    door een uitspraak tot ondercuratelestelling;
•    door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onderbewindstelling bij de kantonrechter;
•    door overlijden van de betrokkene.

 

 Kosten

 

Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.


De kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter (griffierecht) betaalt u altijd zelf. 

 

 Aanvragen

 

De beschermingsbewindvoerder van Orionis is mevrouw S.P.M. van Ooijen. Zij is bereikbaar

•    telefonisch op maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur via telefoonnummer 0118-432700 en
•    per email.

Een verzoek tot beschermingsbewind kan aangevraagd worden door betrokkene zelf, partner/levensgezel, bloedverwant t/m 4e graad, voogd, curator, mentor, gezagsouder, gemandateerde van instelling verzorging/begeleiding.

 

 Keurmerk

 
BPBI-keurmerk Beschermingsbewind Orionis Walcheren
 
Orionis Walcheren is in 2015 is door de rechtbank benoemd tot professioneel beschermingsbewindvoerder. Sindsdien voeren we beschermingsbewind uit voor mensen met problematische schulden of die (tijdelijk) niet in staat zijn de eigen financiën te regelen.
 
Sinds 1 augustus 2016 hebben we het BPBI-keurmerk en zijn we lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. 
 
De BPBI zorgt voor een jaarlijkse controle op kwaliteit en continuïteit. Kantonrechters hebben bij de toewijzing aan een professionele bewindvoerder, de voorkeur voor een lid van de BPBI.
 
BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening.
 
Leden van het BPBI voldoen dan ook aan hoge kwaliteitseisen; onze bewindvoerders beoefenen hun vak op een professionele manier.
 Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.