Omhoog
Aanmelden
Minimaregelingen
COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTEN (CZG)
 

 CZG, voor wie?

 
Orionis Walcheren biedt alle inwoners van Walcheren (studenten uitgezonderd) met een laag  inkomen en een beperkt vermogen de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG).
 
Deze  zorgverzekering wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ.
 
De gemeente Middelburg en Veere hebben per 1 juli 2017 de inkomensgrens voor deelname aan deze zorgverzekering verruimd van 110% van de geldende bijstandsnorm tot 130% van de geldende bijstandsnorm. Hierdoor kunnen meer mensen met een laag inkomen aan de CZG meedoen.
 
De inkomensgrens voor inwoners in de gemeente Vlissingen is niet aangepast; deze blijft 110% van de geldende bijstandsnorm.

Wie kunnen deelnemen aan de CZG?
Om in aanmerking te komen voor de CZG moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U woont op Walcheren;
  • U bent verzekerd bij CZ (zo niet dan kunt u per 1 januari van het nieuwe jaar overstappen naar CZ; dit moet u dan wel vóór 1 januari regelen doen);
  • U betaalt uw maandelijkse premie door middel van een automatische incasso en bent bereid hiervoor een machtiging af te geven aan CZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, brengen we de premie in mindering op uw uitkering;
  • Uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is lager dan € 5.940 als u alleenstaande bent of lager dan € 11.880 als u een alleenstaande ouder bent of een gezin vormt. Bij een eigen woning geldt een maximale vrijlating van € 50.100.
  • Uw netto (gezins)inkomen exclusief vakantietoeslag per maand is niet meer dan 130% (inwoners gemeente Middelburg & gemeente Veere) of 110% (inwoners gemeente Vlissingen) van de bijstandsnorm die voor u geldt. Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag. De bedragen staan op de normenkaart. De normenkaart met de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2017 staan binnenkort op onze website.

 

 
 

 Premie aanvullende verzekering

 

 

Keuze aanvullende verzekering
U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:
 

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van uw aanvullende verzekering.
Via Orionis Walcheren ontvangt u voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Start” een tegemoetkoming van € 10 per persoon per maand voor de te betalen premie.
Voor “Gemeenten Extra Uitgebreid” ontvangt u een tegemoetkoming van € 20 per persoon per maand.

De hoogte van de premie
De premie voor de (collectieve) basisverzekering bedraagt in 2017 € 104,95 per maand. De premie voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Start” bedraagt, na aftrek van de gemeentelijke bijdrage, € 9,81 per maand. De premie voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Extra Uitgebreid”  bedraagt, na aftrek van de gemeentelijke bijdrage, € 23,62 per maand.

Bijzondere bijstand
Met de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand van de Walcherse gemeenten is er vanaf 1 augustus 2015  in beginsel geen mogelijkheid meer voor bijzondere bijstand voor medische kosten. Naast de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), wordt de CZG  gezien als passende en toereikende voorliggende voorziening voor medische kosten. Het is dus belangrijk goed na te denken hoe u zich verzekert.  

 

 

 Aanmelden

 
Hoe kunt u zich aanmelden voor de CZG?
Dit jaar is de werkwijze van aanmelden voor de collectieve zorgverzekering gewijzigd. Wanneer u voor het eerst wilt deelnemen of uw aanvullende verzekering wilt wijzigen, moet dit digitaal via de website www.gezondverzekerd.nl. Als u geen toegang tot een computer heeft, kunt u de computer in de hal van ons kantoor aan de Oostsouburgseweg 10 in Vlissingen gebruiken.
 
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of als u een wijziging wilt doorgeven? U kunt dan ook contact opnemen met de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Het spreekuur is op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
 
Adres:                         Mercuriusweg 19 in Vlissingen
Telefoonnummer:       0118 - 614299
E-mail:                        s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Website:                     www.socialeclientenraadwalcheren.nl
 
U kunt ook contact opnemen met ons KCC (0118-432700). De medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-17.00 uur.
 
Wanneer gaat de CZG in?
Inwoners van Middelburg en Veere die op dit moment verzekerd zijn bij de CZ en willen overstappen naar de CZG kunnen zich hier vanaf 1 juli 2017 2017 voor aanmelden. Als u op dit moment een andere zorgverzekering heeft, dan gaat uw verzekering vanaf 1 januari 2018 in.

Let op: als u nu verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar dan CZ, dan moet u zelf de overgang naar CZ vóór 1 januari van het komende jaar regelen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 
Als u al deelneemt aan de CZG en u wilt uw huidige aanvullende verzekering niet wijzigen, hoeft u niets te doen. 
 
Heeft u vragen?
Voor vragen over het verzekeringspakket kunt u terecht op het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82, 4331 LW Middelburg. U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer (0900–0949).
Op www.gezondverzekerd.nl staat het aanbod van de Walcherse gemeenten en CZ voor 2017. Hier kunt u dan nalezen welke kosten vergoed worden en kunt u kiezen welk pakket bij u past. Als u uw pakket niet wil wijzigen hoeft u niets te doen.
 
Heeft u vragen over inkomensgrenzen, vermogen of andere voorwaarden? Raadpleeg dan onze website of neem tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met ons KCC via telefoonnummer 0118-432700. 
 
 

 Brochures CZG

 
  
  
CZ Brochure 2017 Gemeenten Extra Uitgebreid.pdf
  
CZ Brochure 2017 Gemeenten Start.pdf
  

Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.