Omhoog
Aanmelden
 

 Bijzondere bijstand

 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere en noodzakelijke (onvermijdbare) kosten die u niet (geheel) zelf kunt betalen omdat u een laag inkomen en weinig of geen vermogen heeft.

Dit geldt dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor inwoners van Walcheren met een laag salaris of lage uitkering.

Van jongeren tot 21 jaar verwachten we dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht van ouders). Als ook de ouders een laag inkomen hebben, kunnen jongeren tussen de 18 en 21 jaar wel recht hebben op bijzondere bijstand.


 

 Lees verder

 

 

Bij het verstrekken van bijzondere bijstand besteden we aandacht aan uw individuele situatie. We beoordelen uw inkomen, vermogen en de noodzaak van de kosten. Ook kijken we of er een voorliggende voorziening is of dat u een beroep kan doen op uw (sociaal) netwerk.

Dit betekent dat we zoveel mogelijk een gesprek met u willen aangaan zodat duidelijk is wat er uiteindelijk nodig is. Dat is dus maatwerk, dat per persoon of gezin kan verschillen. Om die reden stellen de medewerkers van het Klant Contact Centrum u bij telefonisch contact een aantal vragen.


 

 Voorwaarden

 

U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand:

 • U maakt aantoonbare kosten die noodzakelijk zijn en die voortkomen uit bijzondere individuele omstandigheden, en;
 • Er is geen voorliggende voorziening waaruit de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan, en;
 • U kunt geen beroep doen op uw (sociaal) netwerk
 • De kosten kunnen niet worden voldaan uit het inkomen en het vermogen.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • Alimentatieverplichtingen
 • Boete
 • Geleden of toegebrachte schade
 • Eigen risico bij de zorgverzekering

 

Kosten die algemeen noodzakelijk zijn komen in principe niet in aanmerking voor een vergoeding. Daarvoor moet u reserveren van uw inkomen of uitkering.
Ook voorzienbare kosten komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking. Voor voorzienbare kosten moet u eveneens reserveren van uw inkomen of uitkering.
Algemene en voorzienbare kosten zijn bijvoorbeeld:
 •  Verhuiskosten
 •   Woninginrichting
 •   Baby uitzet
 •  1e huur en waarborgsom

 

Let op! In principe moet de aanvraag voorafgaand aan de te maken kosten worden ingediend. Daarbij geldt ook dat de kosten niet langer dan 2 maanden geleden zijn gemaakt. Wanneer u de aanvraag niet binnen die 2 maanden indient, kan dit betekenen dat uw aanvraag wordt afgewezen.

 

 

 Draagkracht

 

 

Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan heeft u draagkracht. Het kan dan voorkomen dat u de kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen. Voor het berekenen van uw draagkracht, zijn de volgende regels opgesteld:

 • Voor de inwoners van de gemeenten Veere en Middelburg wordt bij het verlenen van bijzondere bijstand op de volgende manier rekening gehouden met de aanwezige draagkracht in het eigen inkomen: bij een netto-inkomen tot maximaal € 300 per maand boven de van toepassing zijnde bijstandsnorm is er geen draagkracht. Het meerdere boven € 300 wordt als draagkracht aangemerkt.
 • Voor de inwoners van de gemeente Vlissingen geldt dat er bij een netto inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm geen draagkracht is. Het meerdere boven 110% wordt als draagkracht aangemerkt.

Voor alle inwoners van Walcheren geldt:

Heeft u een hoger inkomen maar neemt u (en uw gezin) deel aan een schuldhulpverleningstraject, dan is uw draagkracht nihil.

 

Voor de bijzondere bijstand mag u ook niet over een te hoog vermogen (incl. eigen woning) beschikken. De bedragen van het vermogen dat u maximaal mag bezitten, kunt u vinden op de normenkaart bij Geldzaken.

 

Heeft u draagkracht, maar is er sprake van een samenloop van eigen bijdragen en/of kosten, dan komt u in sommige gevallen mogelijk toch voor bijzondere bijstand in aanmerking. Dit zal altijd apart beoordeeld moeten worden.


 

 Aanvragen

 

Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, kunt u online een aanvraag indienen voor Bijzondere bijstand. Voor het aanvragen hiervan heeft u een DigiD nodig. 

Wilt u een papieren versie invullen? Dan moet u telefonisch contact opnemen met ons KCC. Onze medewerkers zullen u dan een aantal vragen stellen. Ook kunnen zij u meer vertellen over de regels die gelden. U kunt daarvoor van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen via 0118-432700.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Soms is het niet mogelijk om de aanvraag in te dienen voordat u de kosten maakt. In dat geval moet u de aanvraag indienen binnen twee maanden nadat u de kosten hebt moeten maken.


Voeg een of meer 'Inhoudseditor' webparts toe. De 'Tabs' web part plaatst deze vervolgens in een tab container.